Takto moderní skulptura - ne 

Skulptury moderních sochařů - mnohdy na nás nepůsobí jako umění, chybí povznášející krása a přiměřená cudnost - nová, plánovaná skulptura na Staroměstském náměstí - bez Panny Marie - Matky a ochránkyně, je pro nás zneklidňující představou.

Novým stržením Mariánského sloupu a novou urážkou  Panny Marie. 

Ukázky moderního umění, viz skulptury z Prahy, stažené z vyhledávače google, na nás nepůsobí povznášejícím dojmem. U Lavičky neřesti je na krku muže viditelný kříž. U čůrajících postav , tyto čůrají na mapu Česka. Proto si přejeme důstojnou, krásnou, povznášející a ochraňující Pannu Marii na Staroměstském náměstí v Praze. 

Prosíme,  mladší bratři ve víře - dovolte nám vyznat svou vděčnost Panně Marii, dovolte nám 400 let konané modlitby na toto místě neukončit odstraněním Panny Marie, děkujeme Vám.  

Ekumenismus - 

Ekumenismus nebo přesněji ekumenické hnutí (z řeckého oikúmené, "celek obydleného světa") je snaha o sjednocení křesťanů. Je to hnutí za sbližování, spolupráci, případně i sjednocování zejména křesťanských církví. (z google)


Benedikt XVI:

Zvláště přivtělení v Krista křtem, který je společným dědictvím všech křesťanů, vytváří mezi námi - katolíky i nekatolíky - nadpřirozené pouto. Všichni křesťané se rodí z vody křtu. Jak učí 2. vatikánský koncil v dekretu Unitatis redintegratio, "ti, kdo věří v Krista a řádně přijali křest, jsou v určitém společenství s katolickou církví, i když ne dokonalém." 18 "

Bratrství mezi křesťany," říká Benedikt XVI., "není jen jakýmsi neurčitým pocitem, ani nevzniká z jakési lhostejnosti k pravdě, nýbrž je založeno na nadpřirozené skutečnosti jediného křtu, který nás začleňuje do jediného Kristova Těla (srov. 1 Kor 12,13; Gal 3,28; Kol 2,12).

Jinými slovy, setkání (uvědomělého) katolíka s pravoslavným věřícím, s anglikánem nebo protestantem má vést v první řadě k tomu, aby se každý z nich snažil o plnohodnotný křesťanský život, popř. začal praktikovat svou víru, pokud tak nedělal....... Zároveň "cokoli milost Ducha svatého působí v odloučených bratřích, může sloužit i katolíkům k poučení," 27 takže se budou cítit voláni k osobní konverzi. Každé pravé svědectví křesťanské víry a lásky totiž nabádá všechny k větší odevzdanosti. (staženo google)


Rozhovor s bratry evangelíky - více v diskuzi

závěr: bratři evangelíci by si přáli jiný pomník smíření na Staroměstském náměstí v Praze - bez Panny Marie


ROZKOL V PRAŽSKÉ KOALICI - PRIMÁTOR ZD. HŘIB VYZVÁN K  ODSTOUPENÍ

 Koaliční partneři odmítají, že primátor prezentuje sám sebe bez jednání s koaličními partnery.

Opozice i koaliční partneři se shodují.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babisuv-audit-rozklizil-i-prazskou-koalici-hriba-vyzvali-k-rezignaci-84160?dop-ab-variant=100&seq-no=1&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null


vložte do vyhledávače
 

 

Novéna

 Vážení přátelé,

prosíme o Vaše modlitby za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Protože nemůžeme zcela spolehlivě určit datum projednávání, a navíc nové projednávání může být kdykoli vyvoláno i odpůrci Mariánského sloupu ve snaze zabránit jeho obnově, prosíme o modlitby novény před každým zasedání zastupitelstva.

Nejbližší zasedání Zastupitelstva Hl. m. Prahy má být 12. prosince 2019, novénu bychom se měli modlit od 3. do 12. prosince. Prosím, modlete se, snad termín platí. Další termíny oznámíme, jakmile budou zveřejněny.

Doporučujeme Smírnou modlitbu za obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze Otce Milana Badala, OSLJ, zesnulého sekretáře Dominika kard. Duky:

Dobrý Bože, vzdáváme Ti díky pro Tvou nekonečnou dobrotu a milosrdenství. Nikdy nepřestáváš volat hříšníky a vyzývat je, aby se obnovili ve Tvém Duchu. Tím, že nám stále odpouštíš, zjevuje se Tvá všemohoucnost.

Nabízíš nám smíření a pokoj. Svěřujeme se Tvému milosrdenství a prosíme Tě o dar smíření s Tebou, mezi námi lidmi i se sebou samými. Víme, že smíření křesťanů přesahuje lidské síly a dary.

Proto Tě prosíme: dej, ať v síle Ducha Svatého překonáváme každé rozdělení a každou nesvornost a jsme jedním tělem a jednou duší. Nechť je mnohem silnější to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje.

Chceme odstranit pohoršení rozdělení a věříme, že jedno místo, kde stojí socha reformátora Mistra Jana Husa, [ctitele Panny Marie], na Týnském chrámu je utrakvistický kalich a obnoví se zde socha Panny Marie, může být viditelným důkazem tohoto smíření.

Dobrý Bože, přihlížej k naší dobré vůli a posilni nás, abychom neklesli v této snaze o vzájemné smíření. Dej, abychom neprosazovali svoji vůli, ale po vzoru Tvého Syna byli tichými a pokorného srdce. Veď nás, abychom jako první dokázali podat ruku ke smíru a vzájemnému odpuštění. Amen.

Josef Pejřimovský

Pražští zastupitelé a politici

  • Zastupitelé jsou lidé s povinnostmi i právy rozhodovat a konat "pro bonum obce". Čelí různým potížím, tlakům, svodům a predikují politické tahy, které se občan ani nedovídá. Někteří se zaměřují spíše na názorové skupiny potencionálních voličů, jak sdělil pan zastupitel ze strany Pirátů. 
  • Názor ale nemusí vůbec zrcadlit skutečný stav věcí. Volič se může ve svém názoru mýlit nebo může být i neblaze ovlivněn. Aby se volič mýlil co nejméně, má právo na ucelené a pravdivé informace, může se dotazovat, vyjadřovat svůj názor.  Jiní zastupitelé upřednostňují racionální a perspektivní  cíle, obecně prospěšné. Mohou mít dobré svědomí za dobře vykonanou práci. Rozhodně se ale najdou i tací, kteří spíše upřednostňují cíle své.  
  • "Náš zastupitel je ten, který jedná zodpovědně a sleduje obecnou prospěšnost a pravdu, včetně historické". 
  • Na minulém jednání, a nejen na něm, nám imponovala paní zastupitelka Ing. A. Udženija (ODS) a páni zastupitelé  Ing. P. Nacher a Ing. I.Pilný (ANO). 

"Praha sobě" je koaličním partnerem na pražském Magistrátu Pirátů a TOP 09 - STAN.

Upozornili jsme stranu "Prahu sobě" na tu skutečnost, že opozice v kritice komunikace pana primátora, jak již jsme se zmínili níže, vystihuje mínění i nás, kteří jsme sledovali průběh minulého jednání zastupitelstva Magistrátu Hlavního města Prahy. Pan Mgr. Jan Čižinský odepsal, děkujeme. 

Považujeme "Prahu sobě"  za stranu, kde lze očekávat, při vstřícnosti, zvýšení počtu zastupitelů, kteří hlasují pro reinstalaci Mariánského sloupu v Praze. Zatím, podle našich informací,  hlasovali z tohoto uskupení dva zastupitele.  Slyšíme z řad katolických přátel chválu na paní zastupitelku Ing. Marianu Čapkovou. Věříme, že se počet ze zatímních údajně dvou hlasů pro Mariánský sloup z tohoto seskupení zvýší. 

Již existuje velká skupina věřících, kteří se modlí za naše zastupitele. 

Průtahy s reinstalací Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí si snad uvědomujeme všichni. Někteří litujeme, že toto rozhodnutí není v rukou pana premiéra a pana presidenta. Jsou doprovázeni modlitbami mnohých věřících, což nese své kladné plody. Velký dík. 

Velký dík i panu zastupiteli Ing. J. Wolfovi. 


 


Připomínáme historické souvislosti postavení Mariánského sloupu

r. 1617 - přijetí Ferdinanda II. za českého krále, jeho korunovace a přísaha na zemské zřízení včetně Rudolfova majestátu a přísaha věrnosti i evangelických stavů Ferdinandu II.

r. 1618 - spor o právo evangelíků stavět evangelické kostely na církevních statcích bez souhlasu vrchnosti jako na statcích královských. Na statcích světských vrchností musel být ke stavbě kostela souhlas vrchnosti.

- zemští úředníci zastávali názor, že na církevních statcích musí mít poddaní souhlas vrchnosti jako na statcích světských vrchností. Evangelickým stavům se to nelíbilo, tak vyhodili zemské úředníky z okna Pražského hradu a zahájili povstání.

r. 1619 - umírá císař Matyáš a Ferdinand II. se ujímá přímé vlády. Nabízí povstaleckým českým stavům smír, návrat poměrů před rok 1618 a potvrzení Rudolfova majestátu ve výkladu evangelickcýh stavů. Cíl povstání byl dosažen, nebylo třeba dále pokračovat v povstání.

- české evangelické stavy smír nepřijaly, naopak, sesadily Ferdinanda II. a zvolily jiného krále, Fridricha Falckého. Tím se právní stav povstalců významně změnil, z těch, kteří měli právo prosazovat své požadavky i ozbrojenou silou, se stali vzbouřenci a křivopřísežníci (viz přísaha z roku 1617) a důsledky v případě porážky byly předvídatelné - smrt nebo doživotní vyhnanství. Situaci povstaleckých stavů zhoršila skutečnost, že Ferdinand II. před Matyášovou smrtí v Čechách nevládl, a tedy ani žádný zemský zákon nemohl porušit. Od českých povstalců se distancovali i protestantští panovníci, např. anglický král saský a braniborský kurfiřt a další.

r. 1620 - povstalci prohráli na Bílé hoře, vojsko prakticky bez boje uteklo, pražská městská hotovost odmítla k obraně Prahy nastoupit, město otevřelo brány vojsku Ferdinanda II. Byli zatčeni přední vůdci povstání, pokud neutekli s Fridrichem Falckým do ciziny.

r. 1621 - 28 vůdců povstání bylo odsouzeno na smrt, 1 dostal milost, popraveno bylo 26 evangelíků a 1 katolík.

r. 1631 - saské (protestanské) vojsko obsadilo bez boje Prahu, byly pohřbeny hlavy 11 popravených povstalců a na pranýři - na Staroměstském náměstí bylo potupeno Staroboleslavské palladium, ochranný obraz Země české.

r. 1632 - císařské vojsko bez boje opět obsadilo Prahu

r. 1635 a 1639 byla Praha znovu dobývána švédským vojskem, neúspěšně.

r. 1639 - vydal dokonce švédský generál Banner plamenné prohlášení, že švédské vojsko přináší svobodu evangelíkům, ale bez ohlasu.

r. 1648 - 26. srpna obsazuje švédské vojsko Malou Stranu a Pražský hrad, městská hotovost se studenty ubránila Karlův most. Švédské vojsko dobývalo (s přestávkami) Staré a Nové město pražské do 3. listopadu 1648, celkem 101 dní. K nejtvrdšímu útoku došlo 30. října, v době, kdy velitel švédské armády již věděl o uzavření vestfálského míru. V průběhu obléhání učinili Pražané slib, že pokud město ubrání, postaví Panně Marii sloup.

r. 1650 - postaven Mariánský sloup s finanční podporou císaře Ferdinanda III.

r. 1652 - Mariánský sloup byl posvěcen za osobní účasti císaře Ferdinanda III

r. 1918 - 3. listopadu byl Mariánský sloup stržen.

Co vše se děje s peticí po jejím předložení k projednání zastupitelům Magistrátu Hl.města Prahy

 a proč je třeba i více petic

Petice, aby byla projednána musí mít více jak 1 000 hlasů - pozor - platných hlasů. Po spočítání podpisů, vyplnění ulic, čísel domů a měst na petičních arších, se musí vyškrtat všechny podpisy, kde například není číslo domu a je uvedena pouze ulice. Správně vyplnění penitenti se sečtou. Resp. se sečtou počty hlasů a listů petice. Petiční archy se sváží, třeba do rychlovazače a přehledně upraví. Pak je petice odevzdána na Magistrát do podatelny asi 14 dnů předem projednáním zastupiteli. K petici se váže i usnesení. K platnosti usnesení musí být nejméně 33 hlasů zastupitelů. Při jednání pak zastupitelé rozhodnou ve svém hlasování. Petici mohou pouze vzít na vědomí, nebo mohou přijmout usnesení.  

Pokud petici například vezmou na vědomí, pouze, je již uplatněna a nemůže se uplatnit znovu. 

V takovémto případě je nutné vystavit petici novou a sbírat nově hlasy penitentů. 

u Mariánského sloupu v Ostravě za Mariánský sloup v Praze
 

Pokračování výzvy k celonárodní modlitební akci za  Mariánský sloup na Staroměstském náměstí              modliteb doma či u Mariánských sloupů ve Vašich městech během prosince 2019. Vydržme -  děkujeme ! 

Předběžný návrh  znění usnesení 


Za této situace si dovoluji doporučit doplnění navrženého usnesení tak, aby v něm uvedeno: "Zastupitelstvo HMP souhlasí s instalací repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí ... " Tím by bylo jasně určeno, že nemůže jít o nějaký novotvar, ale obnovu zničené památky instalací repliky, stejně, jako jsou replikami téměř všechna sousoší na Karlově mostě. Ve smyslu tohoto svého návrhu míním dále postupovat.

Ing. Mgr. Josef Pejřimovský, PhD. 

Dopis Ing. Mgr. J. Hnátka zastupitelům Hl. m. Prahy 

V návaznosti na článek v části Úvod předkládám dopis Ing. J. Hnátka zastupitelům Prahy a doplňuji jej svým komentářem.

Vážené dámy a pánové zastupitelé občanů hlavního města Prahy,

obracím se na každého z vás.

Je to už dlouho, 20 let stojí hotová konstrukce Mariánského sloupu v zahradě sester Boromejek u nemocnice pod Petřínem, 16 let stojí nová socha Neposkvrněné u Týnského chrámu, vyvýšená dočasně na modrých ocelových nosnících. Také další části architektury Mariánského sloupu jsou připraveny k montáži sloupu na jeho místě. Je zhotovena a připravena k realizaci první etapa obnovy historického Mariánského sloupu.

Předmětem druhé etapy obnovy je zhotovení a osazení čtyř sousoší andělů na připravené sokly v rozích sanktuária v dolní části sloupu, vytvořeného pro kopii originálu obrazu Panny Marie Rynecké, uložené v Týnském chrámu. Andělé bojují se zlem za čtyři základní, hlavní lidské ctnosti, které jsou v základu všech dalších ctností:

První anděl bojuje s nevěrou za moudrost,

druhý anděl bojuje proti válce za spravedlnost,

třetí v zápase s morem znázorňuje statečnost,

čtvrtý s křížem v ruce bojuje za mírnost, proti hladu a morální bídě.

Andělé tvoří s Pannou Marií na vrcholu sloupu, která má sepnuté ruce a pohled k nebi, jeden významový celek.

Třicet let trvala příprava rekonstrukce, zásadním mezníkem je závazné stanovisko Odboru památkové péče MHP ze dne 28.5.2014 a územní rozhodnutí ve sloučeném územním a stavebním řízení ze dne 21.6.2017 v právní moci od 21.7.2017. Dne 22.5.2019 Společnost pro obnovu Mariánského sloupu požádala o prodloužení platnosti stavebního povolení a probíhá o tom řízení na Odboru výstavby Praha 1.

Vlastník pozemku, Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva ze dne 14.9.2017 nesouhlasí s obnovou Mariánského sloupu a nelze stavět. Souhlas vlastníka byl dán pouze pro vydání územního/stavebního povolení. Výslovně se tam říká, že neslouží pro vlastní provedení stavby a pro účely provedení stavby je třeba, aby Společnost pro obnovu Mariánského sloupu uzavřela s městem nájemní smlouvu o pozemku.

Dále chybí soukromoprávní darovací smlouva, zajišťující právní titul pro to, aby sloup mohl na pozemku stát poté, co se postaví. Nebo v případě, že Praha Mariánský sloup, dar občanů nechce, chybí soukromoprávní nájemní smlouva o pozemku výměry 50 m2, na kterém sloup ve vlastnictví Společnosti bude stát. Alternativní, teoretické řešení je výměna tohoto pozemku 50 m2 za jiný, větší pozemek v církevním vlastnictví, o který by případně město Praha měla zájem. V tomto smyslu neproběhla žádná jednání.

Jediné možné řešení je, aby Zastupitelstvo revokovalo své usnesení ze 14.9.2017 a dalo souhlas se znovupostavením, přesněji s rekonstrukcí Mariánského sloupu. To se pak v rovině práva odrazí v uzavření smlouvy o výpůjčce či nájmu pozemku pro účely jeho znovupostavení a uzavření darovací smlouvy města Prahy se Společností, která zastupuje občany usilující o obnovu, aby sloup mohl stát na pozemku poté, co se postaví.

Na program 11.zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 14.11.2019 má být dodatečně zařazen Mariánský sloup a předložen k hlasování následující návrh usnesení:

"Zastupitelstvo HMP souhlasí s instalací Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a ukládá Radě HMP, aby zajistila kooperaci všech účastných orgánů a organizací."

Tato volná formulace není jednoznačná, Mariánský sloup jí není definován, je to vágní formulace. Rada HMP nemá co zajišťovat a kooperovat, neboť souhlas Zastupitelstva sám o obě umožní orgánům a organizacím uzavřít se Společností pro obnovu Mariánského sloupu příslušné smlouvy. Zastupitelstvo de facto ukládá Radě HMP nové projednání blíže neurčeného Mariánského sloupu. Jeden ze zastupitelů aktuálně mluvil o záměru vypsání mezinárodní soutěže na Mariánský sloup. K tomu je třeba zrušit usnesení ze 14.9.2017 a dát Radě HMP volnou ruku k jednání. Mariánský sloup se stává synonymem pro instalaci něčeho nového.

Pro možnost realizace obnovy původního Mariánského sloupu je třeba předložit k hlasování následující, jednoznačný návrh usnesení:

"Zastupitelstvo souhlasí s obnovením historického Mariánského sloupu podle rozhodnutí o umístění stavby na Staroměstském náměstí v Praze ze dne 21.6.2017, č.j.UMCP 107895/2017, Spis.Zn. S UMCP 1/086033/2016/VÝS-Zi-1/poz.č.1090, které nabylo právní moci."

Zastupitelstvo buď souhlasí, nebo nesouhlasí s obnovou historického Mariánského sloupu. Přijetí nového zmatečného usnesení nápravu škody neřeší.

Občané chtějí obnovit historický Mariánský sloup a prokázalo se, že to jde. Jde o rekonstrukci významné národní památky evropského významu. Zastupitelé by měli přihlédnout na vůli desetitisíců občanů, kteří podepisovali petice ve prospěch obnovy. K tomu je zapotřebí dokončit v Zastupitelstvu osvětu, sejmout z Mariánského sloupu nálepky a pomluvy. V současné době není projednání připraveno.

Nedejte se prosím zmást osobou, která nový, zmatečný návrh předkládá. Je to politik, který sleduje určitý politický cíl. V pozměněné formě se opakuje zavádějící návrh předložený na červnovém zasedání Zastupitelstva, který naštěstí nebyl přijat.

Vážené dámy a pánové zastupitelé, žádám vás a prosím o odmítnutí dodatečného zařazení Mariánského sloupu na program 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 14:11.2019.

Děkuji vám všem a každému zvlášť.

V Praze, dne 13. listopadu 2019.

Ing. Mgr. Jaroslav Hnátek,

mluvčí 16,5 tisíců občanů

člen Gremia Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu

Mariánský sloup po zasedání zastupitelstva 14.11.2019,  nejednota

14.11. 2019


Dlouhodobá nepřízeň - "Pirátů" 

Ve snaze o obnovu Mariánského sloupu ( dále jen MS) v Praze na Staroměstském náměstí čelíme dlouhodobě nepřízni ze strany "Pirátů", 13 zastupitelů. Jednání ze strany Pirátů není nakloněné MS a budí dojem až svévole, viz níže. 

Krátká rekapitulace:

Primátor Zd. Hřib na místo nahlášeného modlitebního setkání v červnu tohoto roku, na místo, kde stál Mariánský sloup, nechal postavit policejní auto. Dal pokyn Městské policii k zásahu. Zásah policistů v petičním stánku měl podobu fyzického násilí, nadto bylo postaveno policejní auto na místo, které bylo konkrétně Josefem Pejřimovským, svolavatelem modlitebního shromáždění,  nahlášeno, jako místo modliteb - místo, kde stál Mariánský sloup. Zd. Hřib neprojednal, i v případě svých obav, se svolavatelem, aby odstranil případné nesrovnalosti. Došlo k tomu, že Petr Váňa a jeho bratr vytáhli symbolicky dvě dlaždice z plochy náměstí. Proto se uskutečnil tak tvrdý zásah policie. Jedna osoba byla při policejním zásahu zraněna. 

Primátor Jitce Pejřimovské neodpovídá na jejich 13 otázek. Posléze  pan zastupitel P. Hlubuček a další byl požádán, Jitkou Pejřimovskou,  aby byla přijata opatření k podobě jednání, kde by byly informace podávány uceleně, jasně, nezkresleně a funkčně. 

Klíma zasedání bylo negativně poznamenáno:

zasedání zastupitelů 14.11.2019 bylo již zcela zřetelně  negativně poznamenáno kritizovaným jednáním  Zd. Hřiba, primátora. 

Protože není zatím k dispozici záznam ze zasedání, popisujeme zde zatím, jak si pamatujeme:

Museli se ohrazovat mnozí zastupitelé, především pak zastupitelka A. Udženija (ODS), která se nedočkala omluvy za to, že o ní pan primátor řekl, jak uvedla, že lže.  Podobně energicky a smysluplně upravoval komunikaci do funkční podoby pan zastupitel P. Nacher (ANO). Pan zastupitel I. Pilný (ANO) upozornil na nutnost jakosti, a tedy funkčnosti komunikace. 

Takováto nefunkční komunikace, ze strany Zd. Hřiba,  je brzdou všech dobrých snah. 

Po zveřejnění záznamu ze zasedání bude možné osobně zhodnotit atmosféru jednání.

V této napjaté situaci tříštění, neshod a napadání mezi zastupiteli se pohybujeme v jednáních o Mariánský sloup  i my, zastánci obnovy Mariánského sloupu, dále jen MS. 

Příspěvky občanů k tématu Mariánského sloupu

Příspěvek přednesla P. Bostlová - která vyjádřila dvě obavy - obavu válečných dopadů, pokud neodčiníme stržení MS jeho znovuinstalací,

a obavu z toho, že Ing. J. Hnátek tím, že navrhuje, aby záležitost MS nebyla projednána zastupiteli, zrazuje 16 000 signatářů petice, kde je J. Hnátek předsedou petičního výboru. 

Příspěvek J. Hnátka - poukazoval na vágnost usnesení, které by z hlasování vzešlo a z jehož zněním nesouhlasí. Nenavrhl ale jeho konkrétní změnu. 

Tím se předpokládané hlasování o MS v tomto datu nekonalo. 

Katolická strana tak veřejně demonstrovala  nejednotu ve strategii snah o obnovu MS, což bylo stranou odpůrců, jak jsme zaslechli, přijato s uspokojením. 

Poté se vyjádřil, jako obvykle, pan Zaspal proti MS a další. Argumenty pana Zaspala, až bude záznam k dispozici, vyvrátíme. Současně jsou již vyvráceny i argumenty protistrany, historické i mravoučné. Odpor "křičící" protestanti  opírají o své mínění, že úcta k Panně Marii je modloslužbou. Je to jakýsi typ "obrazoborectví".  

 V přednášce jak prof. Royta jsou uvedeny historická fakta, která pro MS svědčí: 

zde. https://www.facebook.com/marianskysloup/, doporučujeme dát do vyhledávače

Přednáška Dr. R. Malého (viz v části "Diskuze"), odkrývá omyl se domnívat, že úcta k Panně Marii je modloslužba.  


Co nám schází - své názory vytříbit mezi s sebou, a dojednat jednotnou strategii. Objektivně nám schází několik hlasů. 

Všechny, kdo by chtěli napsat zastupitelům a modlit se za MS a jednotlivé zastupitele přes měsíc prosinec, prosím, dejte vědět na adresu: 

josef. peregrin@seznam. cz. 


Prosili bychom i dobrovolníka, který je zručný v internetových pracích, 

prosím, přihlašte se. 

Děkuji, Josef Pejřimovský, 

josef.peregrin@seznam.cz

Výzva k modlitbě u Mariánských sloupů Vašich měst

Přátelé, jak modlitební shromáždění  12.10. 2019, tak následující modlitební shromáždění 3.11.2019, obě věnovaná Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, byla duchovně účinná. 

Prosíme naléhavě, abychom se všichni modlili na úmysl navrácení Mariánského sloupu na Straroměstské náměstí v Praze - prosíme, pokud možno denně a vytrvale, i u Mariánských sloupu Vašich měst - do 14.11.2019. I poutníci do Říma se budou i na tento úmysl modlit. 

Modleme se i my za ně. 


Děkujeme, za přijetí této naléhavé prosby. Po tomto datu sdělíme vývoj událostí. 

Josef Pejřimovský 


Poděkování za modlitební shromáždění 12. října 2019

Vážení a milí,

velice děkujeme, především Panně Marii, 

děkujeme Otci kardinálu Dominiku Dukovi za požehnání, Otci kanovníkovi Pavlu Dokládalovi za odsloužení mše sv. za obnovu Mariánského sloupu v chrámu Matky Boží před Týnem a za jeho kázání. Děkujeme jemu a jeho spolupracovnici za vedení úvodní části modlitebního shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze i za promluvu, kterou zde měl s prosbou k Bohu, Pánu Ježíši Kristu a Panně Marii.  Děkujeme za obětavost s jakou všichni zvládali náročnost cesty, nebo překonávali fyzickou indispozici. Děkujeme za promluvy i dalším řečníkům, zejména PhDr. Radomíru Malému, Ing. Jiřímu Peškovi, sestře Markétě, Mgr. Jaroslavu Hnátkovi, všem, kteří promluvili a panu  Hutkovi za hudební doprovod. Děkujeme Mistru P. Váňovi za umožnění návštěvy jeho lodi s možností si "sochnout" do kamene a za jeho zasvěcený výklad, děkujeme Ing. V. Dajbychovi za podporu a dvěma "Orlům".  Děkujeme paní Mgr. Nině Novákové za duchovní propojení s modlitbami "Modlitební ligy císaře bl. Karla za mír mezi národy" v Maďarsku a s modlitbami na sv. Hostýně.  Podobně za modlitební propojení s poutí praemontsrátské farnosti k sv. Ivanovi pod Skalou. 

V neposlední řadě děkujeme i panu fotografovi Petru Synkovi z "Člověk a víra". Jeho fotografie jsou profesionální kvality a vkládáme níže. Děkujeme  panu Valentinovi Papazianovi za pomoc s organizací. Děkujeme všem za kytice a svíčky pro toto místo. Děkujeme i protestantům za účast na našem modlitebním setkání. Děkujeme všem, kteří modlitebnímu shromáždění napomohli a všem, kteří se modlitebního shromáždění zúčastnili  - za jejich víru, obětavost, modlitby a vytrvalost. 

Prosíme, vydržte v našem společném úsilí a modlitbách za obnovu a trvalé umístění Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, na místě původního sloupu. Velice děkuji i Policii ČR, která zabezpečila nerušený průběh modlitebního shromáždění. 

Ing. Mgr. Josef Pejřimovský, PhD. svolavatel 


děkujeme panu Jiřímu Hromasovi za zdařilé fotografie

Další fotodokumentace Petra Synka z projektu "ČLOVĚK A VÍRA" 
Další 


fotodokumentace 


účastnice setkání


Pozvánka

na modlitební shromáždění za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, za ochranu našich rodin, Čech, Moravy, Slezska a Evropy

Na základě žádostí signatářů obou petic za obnovu Mariánského sloupu a ve spolupráci s Fatimským apoštolátem ČR Vás zveme 12. října 2019 do chrámu Matky Boží před Týnem a na Staroměstské náměstí v Praze na modlitební shromáždění za obnovu Mariánského sloupu s požehnáním J. Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého.

Předávejte všude dál, jak můžete, přiveďte svoje pátery, přineste obrazy,zástavy a nosítka s Pannou Marií, znovu oslovíme nebe.

Program:

10,00 mše sv. v chrámu Panny Marie před Týnem, hlavní celebrant P. Pavel Dokládal

po mši sv. průvod k soše Panny Marie, určené pro obnovený Mariánský sloup v Celetné ul. u Týnského chrámu

11,30 modlitební shromáždění na místě strženého Mariánského sloupu.

Budeme se modlit:

Děkovnou modlitbu za vyslyšení proseb a úspěšnou obranu Starého a Nového města Pražského v roce 1648

Smírnou modlitbu za potupení Staroboleslavského Palladia na Staroměstském náměstí v roce 1631

Modlitba za 21. června 1621 popravené účastníky stavovského povstání a jejich rody

Smírnou modlitbu za stržení Mariánského sloupu 3. listopadu 1918

Prosebné modlitby za obnovení Mariánského sloupu a změnu smýšlení ke smíruIpsum quia dolor sit amet consectetur adipisci.

Veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro.